موضوع:صرفه جویی درآب

بسمه تعالی

مانند طلاست باارزش                             همچوباد است با آرامش

ز اول تااخر زندگانی                              نیاز است به این سر چشمه ی زندگانی

پاکی ها ز نزدیکی فزاید                           ز زمین بجوشد و روان گردد

زخاک گلی برآید                                   ز فورانی زیبایی نماید

شود با آن گلستان                                    زیباشود با آن جهان

 آبی که مایه ی حیات است                        ز اول تا اخر همراه است

یکی لحظه ای هدر نباید رود                      دراین بی آبی نباید رود هدر

این طلا نباید هدر شود                            ز دست ما و جهانیان نباید هدر شود

باید شویم ناجی                                     ناجی سرمایه ی زندگانی

حفظ کنیم آن را تا ابد                              تا دهیم به نسل بعد

 

شاعر:محدثه کاویانی

دبیر مربوطه:سرکارخانم دهقنت

مدیر محترم:سرکارخانم جوادی

اموزشگاه:نرجس توحید

ناحیه:3